.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 153 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-799-6
เนื้อหาโดยย่อ

การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ” เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งในฐานะผู้ดำเนินการจัดประชุมหรือฝึกอบรม เนื้อหาประกอบไปด้วย การวางแผน การประเมินความต้องการ การจัดเตรียมงาน การติดต่อจัดเตรียมวิทยากร สถานที่ และการดูงาน การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ และอาหาร การบริหารและการจัดการระหว่างการประชุมหรือฝึกอบรม ขั้นตอนพิธีเปิด/ปิดการประชุม การแนะนำและขอบคุณวิทยากร การประเมินผลการฝึกอบรมและการประเมินผลลัพธ์หรือความคุ้มค่า จิตวิทยาการฝึกอบรม และเทคนิคในการแก้ไขพฤติกรรมบางประการ ตลอดจนตัวอย่างของคำกล่าวและเอกสาร จุดเด่น จุดอ่อน ข้อบกพร่อง และข้อควรพิจารณาต่าง ๆ
หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแหล่งวิทยาการหรือตำราในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมทางวิชาการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และหรือการสัมมนาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle