.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ผู้แต่ง อนงค์ จันทร์ศรีกุล
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 514 หน้า
ราคา 680 บาท
ISBN 978-974-9934-33-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้ร่วมงานได้เก็บรวบรวมตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่งทั่วประเทศไทย  นำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และลักษณะที่ต้องตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง DNA  ของราบางชนิดที่สามารถแยก DNA  ออกมาได้เพื่อนำมาประกอบการจัดจำแนก  ผู้เขียนได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เพื่อจัดทำหนังสือนี้ในโอกาสฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เห็ดและราขนาดใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเชื้อราในไฟลัม  Basidiomycota  และไฟลัม  Ascomycota  ในไฟลัม  Basidiomycota  ได้บรรยายถึงเห็ดในชั้น  Basidiomycetes  มีทั้งสิ้น 11 อันดับ  51 วงศ์  154 สกุล  และ 375 ชนิด  ในไฟลัม  Ascomycota  ได้บรรยายถึงราขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชั้น  Ascomycetes  มีทั้งสิ้น 11 อันดับ  19 วงศ์  28 สกุล  และ 49 ชนิด  การจัดจำแนกกลุ่มได้จัดตามหนังสือ Dictionary of Fungi edition 9  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ ทั่วไป  และเป็นประโยชน์กับคนรักเห็ดราโดยเฉพาะในเวลาเก็บเห็ดราภาคสนาม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle