.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 237 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-697-3
เนื้อหาโดยย่อ

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทุกวันนี้จะทวีความรุนแรง ทุกประเทศหันมาให้ความสนใจกับการค้าเสรีมากขึ้น เหตุผลอันหนึ่งมาจากกฎระเบียบข้อบังคับที่เคยเข้มงวดของแต่ละประเทศลดหย่อน ผ่อนปรนลง ทำให้ปริมาณการลงทุน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของแต่ละประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด สิ่งเหล่านี้เป็นดัชนีบ่งชี้ความคืบหน้าของตลาดแบบโลกาภิวัตน์ในเชิงรูปธรรม
ผู้แต่งพยายามชี้ให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการค้าเสรี แต่ในขณะเดียวกัน การค้าเสรีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหากปราศจากการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ ดังนั้น รัฐบาลควรแสดงบทบาทที่สำคัญต่อภาคธุรกิจโดยผ่านนโยบายทางการค้า เช่น มาตรการปกป้องการค้าภายในประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าและกำหนดรูปแบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle