.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 547 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-672-8
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นตำราด้านปฐพีวิทยาที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากที่สุด  มีการจัดพิมพ์ยาวนานต่อเนื่องกันมากว่า 30 ปี  การพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 10  ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเดิมแทบทุกบทโดยคณะอาจารย์ 25 ท่าน  ทำให้ได้ตำราด้านปฐพีวิทยาเบื้องต้นที่มีเนื้อหาครอบทุกด้านรวม 21 บท  โดยครอบคลุมวิชาการด้านการเกิดของดิน  สมบัติทางเคมี  ฟิสิกส์  และทางชีวภาพ  การบำรุงรักษาดิน  หลักในการใช้ดินให้เป็นประโยชน์ในทางการเกษตร  การอนุรักษ์ดิน  ภาวะมลพิษของดินและการจัดการ
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยกำเนิดของดิน  สมบัติทางฟิสิกส์  ความชื้น  การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิของดิน  สารคอลลอยด์ในดิน  ดินเป็นกรด  ดินเค็มและการแก้ไข  สิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน  ธาตุอาหารพืช  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  ธาตุรอง  จุลธาตุอาหาร  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  สัณฐานของดินและการสำรวจจำแนกดิน  การกร่อนของดิน  การอนุรักษ์และการจัดการดิน  ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้วัสดุเหลือใช้  มลพิษของดินและการจัดการ  นับเป็นตำราปฐพีวิทยาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาปฐพีวิทยาขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle