.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การตลาดบริการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง ผศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 147 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-608-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ  ความหมายของบริการ  ลักษณะเฉพาะของบริการ  การจำแนกประเภทบริการ  ขอบเขตของการบริการ  การพัฒนากลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์บริการ  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การกำจัดผลิตภัณฑ์บริการ  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา  วิธีการตั้งราคาค่าบริการ  เทคนิคในการตั้งราคา  การส่งเสริมการตลาด  การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย  วิธีการจัดจำหน่าย  ทำเลที่ตั้ง  พนักงานบริการ  ลูกค้า  การจัดการลักษณะทางกายภาพ  การออกแบบสภาพแวดล้อม  กระบวนการและผลิตภาพการให้บริการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle