.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การวิเคราะห์การถดถอย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์การถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 294 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-634-5
เนื้อหาโดยย่อ

          การวิเคราะห์การถดถอย  เป็นเทคนิคทางสถิติที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ  สำหรับการศึกษาและวิจัยทุกสาขาวิชาการ  และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในลักษณะอื่น ๆ  ในการวิเคราะห์การถดถอยมีการกำหนดให้ปัจจัยที่สนใจปัจจัยหนึ่งเป็นตัวแปรตาม  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่สนใจเป็นตัวแปรอิสระ  หนังสือ  "การวิเคราะห์การถดถอย"  เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติและผู้สนใจทั่วไป  ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 13 บท  โดยเริ่มจากการทบทวนสถิติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางสถิติมาก่อน  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบง่ายและแบบพหุ  การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นโค้ง  การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบต่าง ๆ  ปัญหาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอย  และการเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดกรณีที่มีปัจจัยที่นำมาศึกษาจำนวนมาก  รวมถึงแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์การถดถอย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle