.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
ผู้แต่ง ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 212 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-097-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ฉบับนี้แต่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้วิธีการเบื้องต้นในการศึกษาทางนิเวศวิทยา  ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื้อหาของหนังสือภายในเล่มส่วนแรกเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ (การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นเอกสารทางวิทยาศาสตร์ สถิติในการศึกษาทางนิเวศวิทยา และการเก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยา  โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านนิเวศวิทยาเป็นตัวอย่างในการอธิบาย  เนื้อหาในส่วนถัดมาเป็นวิธีการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาด้านต่าง ๆ ที่เน้นการศึกษาภาคสนาม (การสำรวจระบบนิเวศบก การสำรวจระบบนิเวศแหล่งน้ำ การประมาณขนาดและรูปแบบการกระจายของประชากร การหาอัตราผลผลิตชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการวิเคราะห์สายใยอาหาร)  และเน้นการศึกษาห้องปฏิบัติการ (อัตราการเติบโตของประชากร ปัจจัยจำกัด การเปลี่ยนแปลงแทนที่ พฤติกรรมและมลพิษ)  ในแต่ละบทมีส่วนเนื้อหาที่เป็นหลักการและทฤษฎีสำหรับแต่ละบท  ส่วนวิธีการสำหรับแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ผล  และส่วนบันทึกผลเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  ทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้คัดเลือกมาบางส่วนและเป็นเนื้อหากลาง  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารูปแบบ หรือ กรณีศึกษาอื่น ๆ อย่างหลากหลายต่อไปในอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle