.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 333 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-576-4
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีมุมมองของสิ่งแวดล้อมเชิงมิติบทบาทให้ผู้ศึกษาเข้าใจการประยุกต์สิ่งแวดล้อมไปสู่สมรรถนะความยั่งยืน โดยศึกษาการวิเคราะห์ระบบและสถานภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดพื้นฐานในการวางแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างศักย์ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงเข้าสู่หลักการการจัดการแบบผสมผสาน ในการวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์วิธีการและกระบวนการผสมผสานแนวการจัดการ สู่การสร้างแผนการจัดการแบบผสมผสาน จากนั้นจึงเป็นการจัดการแบบผสมผสานของหน่วยจัดการให้เกิดสมรรถนะความยั่งยืนของหน่วยจัดการ ทั้งนี้เพื่อจัดการให้ทรัพยากรมีศักยภาพการใช้แบบยั่งยืน สามารถจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ ตลอดจนควบคุมกิจรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังให้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและระดับพื้นที่ และท้ายสุดเป็นการชี้นำให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle