.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
เศรษฐศาสตร์เมือง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เมือง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-552-7
เนื้อหาโดยย่อ

          เมืองเป็นผลผลิตที่มีความซับซ้อนมากที่สุดของมนุษย์ เมืองก่อให้เกิดการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่จากการพัฒนาด้านต่างๆ การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัดที่จะรองรับและจัดการให้เพียงพอได้ทันจึงกลายเป็นปัญหาในเมืองที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น ปัญหาของเมืองหลายปัญหาเกิดจากรากฐานเดียวกัน และบางปัญหาอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านอื่นๆ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะละเลยความเป็นเมืองไปไม่ได้โดยต้องพิจารณาในหลายมิติ เศรษฐศาสตร์เมืองเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้การแก้ไขปัญหาหรือวางนโยบายในการพัฒนาเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเมืองทำให้เมืองมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle