.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 298 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-095-5
เนื้อหาโดยย่อ

เป้าหมายในการจัดทำตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์ ก็เพื่อเป็นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทุกแง่มุมระหว่างแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยากับการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ แนวคิด หลักการและกฎเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ การประยุกต์แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าธรรมชาติ การจัดการสวนป่า การประยุกต์ศาสตร์ทางนิเวศวิทยาในการจัดการสัตว์ป่า การประยุกต์นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ การประยุกต์นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ การจัดการระบบนิเวศในทางการป่าไม้ การประยุกต์ความหลากหลายทางชีวภาพกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การประยุกต์นิเวศวิทยาป่าไม้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เป็นต้น ถือได้ว่ามีความครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้ตลอดจนการประยุกต์ใช้ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับนักบริหารในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการของสังคมเมือง ประเทศและโลกโดยรวม เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle