.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 58 guests online
สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 314 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 974-537-478-4
เนื้อหาโดยย่อ

          ตำรา “สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร” เล่มนี้  จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องศึกษาวิชาการวางแผนการทดลอง และผู้สนใจทำงานวิจัยด้านการทดลอง ได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนการทดลองแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการวางแผนการทดลองทางเกษตร  ทั้งด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ แผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ภายในบลอก แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบสุ่มซ้อน การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบสปลิท-พลอท และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด ในทุกแผนการทดลอง


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle