.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
เศรษฐศาสตร์มหภาค
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 239 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-459-8
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาคเล่มนี้  แบ่งออกเป็น 15 บท  เนื้อหาสาระจะประกอบด้วยเรื่องของหลักและวิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ  จากนั้นก็เป็นเรื่องของการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ  ตัวทวีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์  ดุลยภาพในตลาดเงินอุปสงค์รวม  ดุลยภาพของตลาดแรงงานและอุปทานรวม  ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจ  ผลของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่มีต่อภาวะดุลยภาพทั่วไป  และเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจในเชิงมหภาค  โดยพิจารณาทั้งในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  ในแต่ละบทได้บรรจุเนื้อหาไว้อย่างละเอียด  จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับปริญญาตรี  หรือจะใช้เป็นคู่มือในการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle