.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
หลักการบัญชีต้นทุน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 307 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-446-6
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงขอบเขตและหน้าที่ของการบัญชีต้นทุน  ระบบการสะสมต้นทุนทั้งแบบเป็นงวดและแบบต่อเนื่อง  การควบคุมและการคิดต้นทุนของวัตถุ  การคิดต้นทุนของวัตถุ  การควบคุมและต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรง  ระบบค่าจ้าง  การบันทึกบัญชีและการคิดต้นทุนต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในค่าแรง  ค่าใช้จ่ายการผลิตและการจัดสรร  การคิดค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า  การแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตร่วมไปยังแผนกผลิต  การบัญชีแยกประเภทโรงงาน  การคำนวณและระบบบัญชีของต้นทุนงานสั่งทำและของต้นทุนช่วง  การจัดทำรายงานต้นทุนช่วง  การคำนวณหาต้นทุนช่วงโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนและวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  ตลอดจนการบัญชีสำหรับสินค้าที่เสีย  สินค้ามีตำหนิ  เศษของวัตถุ  วัตถุที่เสีย  ผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้  การงบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน  ความแตกต่างของต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนตามงบประมาณ  การวิเคราะห์หาผลต่าง  สาเหตุของผลต่างระบบบัญชีต้นทุน  มาตรฐานของปัจจัยการผลิต  การรายงานต้นทุนเพื่อการจัดการ  ผลต่างของส่วนผสม  และผลต่างของผลผลิต


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle