.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 53 guests online
สังคมวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-445-8
เนื้อหาโดยย่อ

สังคมวิทยา เป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์อย่างเป็นระบบตามกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพปัญหาสังคม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม  และสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านครอบครัว การศึกษา ศีลธรรม การเศรษฐกิจ และการเมือง อย่างเหมาะสม
การศึกษาวิชานี้  จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  กล่าวคือ นอกเหนือจากเป็นประโยชน์โดยตรงทางด้านวิชาการแล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักบริหาร  นักสังคมสงเคราะห์ นักวางแผน นักศึกษาวิจัยปัญหาสังคม นักพัฒนาและนักธุรกิจทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพราะวิชาสังคมวิทยามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมทุกด้านของชีวิตมนุษย์


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle