.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ผศ.สาธิต โกวิทวที
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 207 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-378-8
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เล่มนี้  เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนโดยมีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ อย่างละเอียด  พร้อมมีภาพบรรยายประกอบทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ  โดยบางส่วนได้จากการศึกษาทดลองของผู้เขียนเอง  พร้อมทั้งได้รวบรวมวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่างแต่ละประเภท  โดยเน้นให้ง่าย สะดวกและประหยัด  เนื้อหาของตำราได้เขียนถึงหลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์  รวมถึงการทำตัวอย่างสัตว์จำลองและการดองใสสัตว์  โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 13 บท  คือ  บทที่ 1 จะกล่าวถึงหลักการและบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์  บทที่ 2 หลักการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์  บทที่ 3 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการอัดแห้ง  บทที่ 4 และ 5 หลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ด้วยสารเคมีทั้งสัตว์น้ำจืดแลน้ำเค็ม  ตั้งแต่บทที่ 6 เป็นต้นไป  จะกล่าวถึงวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีวิธีการเฉพาะเจาะจง  และรวมไปถึงการทำโครงกระดูกสัตว์  การทำตัวอย่างปลาเทียม  และการดองใสสัตว์
ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  นักวิจัย  และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการจะเก็บรักษาตัวอย่างตัวอย่างพืชและสัตว์อย่างถูกวิธี  เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน  และมีสภาพที่ใกล้เคียงตามธรรมชาติ

latest bookmakers free bets oddslot online bookies free bets and bonuses


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle