.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
สุขภาพเพื่อชีวิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 292 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-009-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ "สุขภาพเพื่อชีวิต" เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญและจำเป็นต่อการดูแลสุขภาพและป้องกัน โรคภัยไข้เจ็บ สำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกวัน เริ่มตั้งแต่เกิด ดำรงชีวิตอยู่ และเข้าสู่วัยชรา โดยการนำเสนอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผนวกเข้ากับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งหมายให้เป็นพื้นฐานหรือแนวทางที่นิสิตนักศึกษาหรือท่านผู้สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง เนื่องจากคณะผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างหลาก หลาย จึงช่วยทำให้หนังสือสุขภาพเพื่อชีวิตเล่มนี้มีสีสันและวิสัยทัศน์ที่มี ลักษณะเป็นความรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งนับว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับอุดมคติทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ที่จัดให้ภาวะทางด้านสุขภาพและสวัสดิภาพเป็นเรื่องขององค์รวม ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยหลักบูรณาการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle