.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 54 guests online
หลักสถิติ 1
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง ผศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 338 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-116-5
เนื้อหาโดยย่อ

          ตำรา "หลักสถิติ 1" เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษา  ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ  และผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัย  ได้ศึกษาเนื้อหาทางสถิติ  ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงของค่าสถิติ  การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควร์  สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  พร้อมตัวอย่าง  แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด  ที่หลากหลายสาขาวิชา  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle