.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 101 guests online
สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 314 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 974-537-178-5
เนื้อหาโดยย่อ

          ตำรา  "สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องเรียนวิชาการวางแผนการทดลอง และผู้สนใจทำงานวิจัยด้านการทดลอง ได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนการทดลองแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการวางแผนการทดลองทางเกษตร  ทั้งด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง  แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์   แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ภายในบลอก   แผนการทดลองแบบสุ่มซ้อน  การทดลองแบบแฟคทอเรียล  การทดลองแบบสปลิท-พลอท  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด  ในทุกแผนการทดลอง


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle