.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 47 guests online
หลักการบัญชีขั้นต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 259 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-128-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี  การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  การผ่านบัญชีจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท  การจัดทำงบทดลอง  การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด  การขายสินทรัพย์ถาวรในระหว่างงวด  กระดาษทำการ  การปิดบัญชี  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด  การบันทึกบัญชีกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบันทึกบัญชีกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีคุมยอด  ระบบใบสำคัญ  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  และเงินสดย่อย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle