.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 46 guests online
สารกำจัดวัชพืช: หลักการและกลไกการทำลาย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สารกำจัดวัชพืช: หลักการและกลไกการทำลาย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 274 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-200-5
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือสารกำจัดวัชพืชเล่มนี้  กล่าวถึง  สารกำจัดวัชพืชและกลไกการทำลายพืชของสารระบบของดิน  ระบบของพืชและการควบคุมวัชพืช  โดยทั่วไปสารจะมีผลในทางยับยั้งในกระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีต่าง ๆ ภายในพืช  ซึ่งสามารถจำแนกชนิดของสารได้ตามลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีและกลไกการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่สำคัญ  ได้แก่  สารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิด  สารสัมผัสหรือทำลายเยื่อหุ้มเซลล์  สารที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช  สารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมัน  สารที่ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  สารที่ยับยั้งการสังเคราะห์รงควัตถุต่าง ๆ และสารที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช  ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสารในแต่ละกลุ่ม  ลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของสาร  ตำแหน่งที่ทำปฏิกิริยาภายในพืช  พฤติกรรมในพืชและในดิน  การนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร  ตลอดจนข้อมูลความเป็นพิษของสาร  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle