.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 62 guests online
การแปลเชิงปฏิบัติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การแปลเชิงปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 118 หน้า
ราคา 80 บาท
ISBN 974-537-139-4
เนื้อหาโดยย่อ

          การแปลอาจจะหมายถึงการสื่อความหมายที่ถูกต้องของคำ  วลี  ประโยค  หรือข้อความในการสื่อสารด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว  หรืออาจจะหมายถึง  การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่น ๆ ก็ได้  การแปลในความหมายประการหลังนี้  กำลังเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนภาษาในปัจจุบัน  วิชาการแปลภาษาเป็นวิชาทักษะ  คือ  ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  การแปลภาษาจะให้ได้ผลดีนั้น  ผู้แปลต้องมีความรู้ภาษาในด้านต่าง ๆ  เช่น  โครงสร้างของภาษา  ระบบไวยากรณ์  ความหมายของคำ  วลี  ประโยค  ข้อความ  สำนวนภาษา  เป็นต้น  ทั้งในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล  การวิเคราะห์ภาษาอย่างละเอียดรอบคอบให้เข้าใจก่อนแปลจะช่วยให้งานแปลมีคุณภาพขึ้น  และช่วยทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลงหรือหมดไป  การศึกษาสาเหตุของความผิดพลาด  และการศึกษาลักษณะของความผิดพลาดในงานแปลและการปรับปรุงแก้ไขงานแปลด้วยความเอาใจใส่จะทำให้งานแปลมีความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle