.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 150 หน้า
ราคา 125 บาท
ISBN 974-537-129-7
เนื้อหาโดยย่อ

…เปิดโลกของวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา  ด้วยการให้ความคิด  และความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทางด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การเขียนเค้าโครงมโนภาพและเหตุผลทางทฤษฎีตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  การใช้ปัจจัยทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ที่แท้จริง  และหลีกเลี่ยงการยอมรับสมมติฐานที่ผิดและปฏิเสธสมมติฐานที่ถูกต้อง  การตั้งปัญหา  สมมติฐาน  แบบการวิจัย  การวัด  ประชากร  การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำไปสู่การหาข้อสรุปทั่วไป  วิธีการใช้สถิติที่เหมาะสมในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  วิธีการเขียนโครงเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย  และเทคนิคการวิจัยชุมชนด้วยวิธี  RRA,  PRA  และ  PRRA


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle