.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 103 guests online
สังคมวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-120-3
เนื้อหาโดยย่อ

สังคมวิทยา เป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์อย่างเป็นระบบตามกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม  โครงสร้างสังคม  วัฒนธรรม  ค่านิยม  สภาพปัญหาสังคม  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม  และสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  กำหนดนโยบาย  และทิศทางการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านครอบครัว  การศึกษา  ศีลธรรม  การเศรษฐกิจ  และการเมือง  อย่างเหมาะสม
การศึกษาวิชานี้  จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  กล่าวคือ  นอกเหนือจากเป็นประโยชน์โดยตรงทางด้านวิชาการแล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักบริหาร  นักสังคมสงเคราะห์  นักวางแผน  นักศึกษาวิจัยปัญหาสังคม  นักพัฒนาและนักธุรกิจทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  ทั้งนี้เพราะวิชาสังคมวิทยามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมทุกด้านของชีวิตมนุษย์


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle