.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 393 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-076-2
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา เล่มนี้  กล่าวถึงแนวความคิดและองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบระบบชลประทานในไร่นา  การคำนวณหาความต้องการน้ำชลประทาน  การพิจารณาเลือกวิธีการให้น้ำชลประทานที่เหมาะสมกับระบบไร่นา  วิธีการให้น้ำชลประทานทางผิวดินแบบต่าง ๆ  ได้แก่  แบบร่องคู (Furrow)  แบบท่วมเป็นผืนลาด (Graded Border)  และแบบท่วมเป็นอ่าง (Basin)  ชลศาสตร์ของการไหลของน้ำบนผิวดิน  การประเมินประสิทธิผลของการให้น้ำ  ข้อพิจารณาในการออกแบบและการประเมินผลการให้น้ำทางผิวดิน  การออกแบบปรับพื้นที่เพื่อการชลประทานทางผิวดิน  ข้อกำหนดในการออกแบบระบบชลประทานในไร่นา  การหาขนาดระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำในไร่นา  การออกแบบจัดรูปที่ดินและการออกแบบระบบท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทาน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle