.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-056-8
เนื้อหาโดยย่อ

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้  ตอนที่ 1 หลักการส่งเสริม  เพื่อปูพื้นฐานหรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้อ่านก่อน  เพราะ “การพูด การประชุม และการเขียน” เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ในงานส่งเสริมเกือบทุกรูปแบบ  เช่น  ในการฝึกอบรม  การสาธิต  การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  เป็นต้น  ตอนที่ 2 หลักการพูด  ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการพูด  วิธีการพูด  องค์ประกอบของการพูด  ทั้งด้านผู้ฟัง  ตัวผู้พูด  และเนื้อหาสาระในการพูด  การปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้พูด  และเทคนิคที่ทำให้การพูดประสบความสำเร็จ  เป็นต้น  ตอนที่ 3 หลักการประชุม  ได้แสดงถึงหลักการจัดการประชุมที่ดี  บทบาทและหน้าที่ของประธาน  สมาชิก  และเลขานุการของที่ประชุม  การประชุมรูปแบบต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้  เป็นต้น  ตอนที่ 4 หลักการเขียน  ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียน  วิธีการเขียนบทความ  เอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร  ข่าว  บทวิทยุ  และบทโทรทัศน์  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle