.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 333 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-034-7
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยมีมุมมองของสิ่งแวดล้อมเชิงมิติบทบาทให้ผู้ศึกษาเข้าใจการประยุกต์สิ่งแวดล้อมไปสู่สมรรถนะความยั่งยืน  โดยศึกษาการวิเคราะห์ระบบและสถานภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดพื้นฐานในการวางแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การสร้างศักย์ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม  จากนั้นจึงเข้าสู่หลักการจัดการแบบผสมผสาน  ในการวิเคราะห์ปัญหา  ประยุกต์วิธีการและกระบวนการผสมผสานแนวการจัดการ  สู่การสร้างแผนการจัดการแบบผสมผสาน  จากนั้นจึงเป็นการจัดการแบบผสมผสานของหน่วยจัดการให้เกิดสมรรถนะความยั่งยืนของหน่วยจัดการ  ทั้งนี้เพื่อจัดการให้ทรัพยากรมีศักยภาพการใช้แบบยั่งยืน  สามารถจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้  ตลอดจนควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังให้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและระดับพื้นที่  และท้ายสุดเป็นการชี้นำให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ  ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle