.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การสื่อสารในองค์การ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสื่อสารในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 313 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-039-9
เนื้อหาโดยย่อ

นักธุรกิจและผู้บริหารต่างยอมรับว่าการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตขององค์การอย่าง ยั่งยืน  ระบบการสื่อสารที่อ่อนแอส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและการดำเนินงาน ขององค์การไม่บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารและพนักงานที่มีทักษะในการสื่อสารจึงเป็นที่ต้องการของทุกองค์การ  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ สื่อสาร  อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว  วิธีการและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม  สไตล์การสื่อสารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สมาชิกยอมรับและมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงภายใน องค์การ  จริยธรรมในการสื่อสาร  ตลอดจนแนวทางในการตรวจสอบระบบการสื่อสารเพื่อค้นหาและการแก้ไขสิ่งที่เป็น ปัญหาในการพัฒนาองค์การ  หนังสือเล่มนี้อธิบายทุกแง่มุมของการสื่อสารภายในองค์การที่จะช่วยให้ท่าน เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle