.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 56 guests online
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 363 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-043-6
เนื้อหาโดยย่อ

          ปัจจุบันคอนกรีตอัดแรงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคาร  สะพาน  เสาเข็ม  ท่อ  ถังน้ำและอื่น ๆ  ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้างและคุณสมบัติที่เหนือกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิวัฒนาการของคอนกรีตอัดแรงทั้งในแง่ของคุณสมบัติของวัสดุและการออกแบบจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมัน
          ตำราเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ใช้ประกอบการเรียนของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมโยธา  เนื้อหาประกอบด้วยหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์คอนกรีตอัดแรงและการคำนวณหาการสูญเสียแรงอัดในคอนกรีตในบทที่ 1 และ 2  การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดรับแรงดัดในบทที่ 3 และ 4  การวิเคราะห์และออกแบบเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและสมอยึดในบทที่ 5  การวางลวดอัดแรง  การคำนวณหาระยะโก่งขึ้นและระยะโก่งลงในบทที่ 6   บทที่ 7 และ 8  กล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบคานต่อเนื่องและแผ่นพื้น  สำหรับบทที่ 9 และ 10  กล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างรับแรงอัด  เสาเข็มและโครงสร้างรับแรงดึง  ถังทรงกระบอกรับความดันภายใน  ภาคผนวก ก  ประกอบด้วยตารางและรูปสำหรับช่วยในการออกแบบใช้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับตัวอย่างในตำราและการทำแบบฝึกหัดในภาคผนวก ข  นอกจากนี้ วิศวกรยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงอีกด้วย  เอกสารอ้างอิงท้ายเล่มใช้ประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม
          ตัวอย่างการคำนวณในตำราจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจทฤษฎีการออกแบบคอนกรีตอัดแรงยิ่งขึ้น  หน่วยที่ใช้เป็นระบบ MKS-metric  ซึ่งในปัจจุบันมีความพยายามนำระบบ SI-metric มาใช้  แต่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักถึงแม้ในตำราและหนังสือทางวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเรียนการสอนด้วยระบบ SI-metric แล้วก็ตาม  แต่วงการก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยกับระบบ MKS-metric อยู่  อย่างไรก็ตามหากเข้าใจทฤษฎีของคอนกรีตอัดแรงแล้วการใช้หน่วยในระบบใดก็คงจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle