.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online
การบัญชีการเงิน (อ.พันธิภา)
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน (อ.พันธิภา)
ผู้แต่ง ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 257 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-005-3
เนื้อหาโดยย่อ

          การบัญชีการเงินเล่มนี้  นำเสนอความรู้ทั่วไปทางการบัญชี  วิธีการบัญชึ  การวัดมูลค่า  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  เกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์  ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้น  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ  สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุนระยะยาว  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ค่าเลื่อมราคาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  การบัญชีหนี้สินทั้งหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว  การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  และการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle