.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
การประเมินผลภาษาไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การประเมินผลภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 175 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-987-2
เนื้อหาโดยย่อ

          "การประเมินผลภาษาไทย” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การสอน  วิธีหาค่าความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือวัดผล  นอกจากนั้นได้แบ่งเครื่องมือวัดผลเป็น 2 ประเภท  คือ  เครื่องมือวัดผลอย่างเป็นทางการ  ประกอบด้วย  เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน  เครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาไทย  เครื่องมือวัดความพร้อม  เครื่องมือวัดความสนใจ  และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียน  อีกประการหนึ่งคือ  เครื่องมือวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ  ประกอบด้วย  เครื่องมือวัดผลการรับสารและส่งสารแบบเติมคำ  เครื่องมือวัดผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการรับสารและส่งสาร  และเครื่องมือวัดผลความเข้าใจในการรับสารจากการฟังและการอ่านในใจ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินโดยใช้แฟ้มงานและการประเมินผลกับการนำผลไปใช้ประโยชน์


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle