.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 8 guests online
มนุษย์กับสังคม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 286 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-938-4
เนื้อหาโดยย่อ

          มนุษย์กับสังคม  อธิบายถึง ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์  การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม  วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม  การจัดระเบียบสังคมด้านการเมืองการปกครอง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  ภูมิหลังสังคมไทย  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
          หนังสือ  มนุษย์กับสังคม  เล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์และสังคมในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ  และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคม


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle