.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล
ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตติมา อายุตตะกะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 328 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 974-553-874-4
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นหนังสือที่ใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษาประชาคมพื้นทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพทะเล  มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล  การจัดขอบเขตสิ่งแวดล้อมทะเล  แหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลที่สำคัญ  สัตว์และพืชทะเลที่เป็นสมาชิกที่สำคัญในประชาคม  วิธีการศึกษาวิจัยทั่วไปที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทั้งแบบตัวแปรเดียวและแบบหลายตัวแปร  ซึ่งเหมาะสมในการศึกษาสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล  นอกจากนั้นยังรวบรวมรายชื่อชนิดของพืชและสัตว์ทะเลกลุ่มหลัก ๆ ที่พบทั่วไปในน่านน้ำไทยและเขตอินโด-แปซิฟิกไว้ด้วย  ซึ่งชื่อและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทะเลดังกล่าวได้จากการรวบรวมค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ  เพื่อให้ถูกต้องและทันสมัยมากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle