.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
สิริพร สธนเสาวภาคย์
ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 274 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-084-9
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้น  และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารทุกคน  เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้  เนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานบริการอาหาร  โดยครอบคลุมด้านอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ  การป้องกันโรคจากอาหารเป็นพาหะ  เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย  สุขลักษณะของสถานที่  เครื่องมือ  และอุปกรณ์  สุขลักษณะส่วนบุคคล  การจัดการของเสีย  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ  การจัดการแมลงและสัตว์อื่น  การฝึกอบรม  การจัดการความปลอดภัยอาหารของงานบริการอาหารโดยการประยุกต์ใช้ระบบ  HACCP  การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบริการอาหาร  และข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารทั้งในและต่างประเทศ
การเปิดหนังสือเล่มนี้  ถือเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาสำหรับการดำเนินการเพื่ออาหารปลอดภัย  หากความรู้ได้นำไปสู่การปฏิบัติ  ย่อมส่งผลต่อการผลักดันและยกระดับการจัดการความปลอดภัยอาหารของธุรกิจบริการอาหารของคนไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับ  และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle