.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 7 guests online
มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 337 หน้า
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-080-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ครอบครุมเนื้อหาของมนุษยสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม มนุษย์ในองค์การหรือการประยุกต์จิตวิทยาไปใช้ในองค์การ  ตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  พฤติกรรมบุคคล  แรง จูงใจ  พฤติกรรมกลุ่ม  ภาวะผู้นำ  การติดต่อสื่อสาร  ความขัดแย้ง  วัฒนธรรม องค์การและบรรยากาศองค์การ  โดยเนื้อหาจะเน้นแนวคิดทฤษฎีหลักที่สำคัญ  และแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทัน สมัย  รวมทั้งตัวอย่างขององค์การที่ได้นำแนวคิดหรือทฤษฎีเหล่านั้นไป ประยุกต์ใช้แล้วประสบความสำเร็จ  นอกเหนือจากนั้นยังมีการทบทวนผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาในประเทศไทย  เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle