.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
แพลงก์ตอนสัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนสัตว์
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 787 หน้า
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-812-4
เนื้อหาโดยย่อ

แพลงก์ตอน (Plankton)  เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ  ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  แพลงก์ตอนมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ  ความหลากหลายในเรื่องของรูปร่าง  ลักษณะ  ชนิด  ปริมาณ  การแพร่กระจาย  รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับแพลงก์ตอน  การจัดกลุ่มทางอนุกรมวิธาน  ลักษณะเฉพาะกลุ่ม  การจำแนกสกุลและชนิด  โดยเฉพาะจำนวนเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญ  ทำให้นิสิตนักศึกษาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และผู้สนใจทั้งหลายต้องการตำราแพลงก์ตอนที่ดีสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาแพลงก์ตอนให้เกิดความรู้ความชำนาญขึ้นอย่างแท้จริง
แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)  มีบาทบาที่สำคัญยิ่งในแหล่งน้ำไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)  โดยเหตุที่มีมากมายหลายกลุ่มหลายพวกด้วยกัน  คือมีทั้งพวกที่เป็นแพลงก์ตอนถาวรและพวกที่เป็นแพลงก์ตอนชั่วคราว  ดังนั้นการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ให้มีความรู้จริงจึงทำได้ยากหากขาดตำราประกอบการศึกษาที่ดี
ประสบการณ์การสอน  การวิจัยเกี่ยวกับแพลงก์ตอนและการรวบรวมเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษ  ผนวกกับความวิริยะอุตสาหะของผู้แต่งและเรียบเรียง  ทำให้ได้ได้ตำราแพลงก์ตอนสัตว์เล่มนี้ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมแพลงก์ตอนสัตว์ทุกกลุ่ม  รวม 16 ไพลัม  มีรายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ครบถ้วน  พร้อมด้วย 118 รูปภาพในเนื้อเรื่อง  และ 169 แผ่นภาพ (1,942 รูป)  ตำราเล่มนี้นับเป็นตำราแพลงก์ตอนสัตว์เล่มแรกของประเทศไทยที่มีเนื้อหาสารประโยชน์ที่ดีมาก  อีกทั้งเขียนเป็นภาษาไทย  สะดวกต่อการใช้ของผู้สนใจทั้งหลาย  ตำราแพลงก์ตอนสัตว์เล่มนี้จะเป็นที่ต้องการของนิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างกว้างขวาง

weekend football betting tips uk oddslot today expert football predictions uk


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle