.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
โภชนศาสตร์สัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.เวียง เชื้อโพธิ์หัก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 255 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-804-3
เนื้อหาโดยย่อ

          โภชนศาสตร์สัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เรื่องความต้องการสารอาหาร  การกินและกระบวนการใช้ประโยชน์อาหารในสัตว์น้ำ  ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างสูตรอาหารและการคัดเลือกใช้วัตถุดิบเป็นส่วนผสมในอาหาร  รวมทั้งกระบวนการจัดทำและเก็บรักษาอาหาร  นอกจากนั้น  ยังรวมเนื้อหาด้านหลักการและวิธีการให้อาหารสัตว์น้ำในระบบการเลี้ยงแบบต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป  โดยเน้นสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าในเขตร้อน  โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นหลัก  ในส่วนของสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย  ผู้เขียนได้สรุปปัญหาการขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญพร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมไว้ด้วย  หนังสือเล่มนี้จึงให้เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดของวิชาในสายอาหารสัตว์น้ำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และเหมาะกับอาจารย์และนิสิตนักศึกษาสำหรับใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย  นักวิชาการ  เกษตรกรและผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ  ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle