.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 52 guests online
การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.มณฑารพ จักกะพาก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 258 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-751-9
เนื้อหาโดยย่อ

          อาหารมีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์โดยตรง  สุขภาพที่ดีนั้นมาจากโภชนาการดี  ซึ่งหมายถึงการที่ร่างกายได้รับอาหารในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  ในกรณีที่ประชากรไม่ได้รับโภชนาการดีก็จะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า “ทุพโภชนาการ”  และจะกระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชากรและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยากจนและขาดอาหาร
          ปัจจุบันโลกมีภาระที่จะต้องผลิตอาหารให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของประชากร  การประชุมสุดยอดด้านอาหารของโลกได้สรุปว่า  การเพิ่มของประชากรที่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  จัดว่าเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติอย่างยิ่ง  เท่าที่เป็นอยู่แม้ประเทศต่าง ๆ จะมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารในระดับหนึ่ง  แต่ถึงหนึ่งของประชากรโลก  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตภูมิอากาศที่เหมาะแก่การทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร  ก็กำลังประสบปัญหาขาดอาหารจนถึงอดอาหาร
          อย่างไรก็ดี  ในระยะหลังมีหลาย ๆ ประเทศที่พยายามที่จะเสาะหาวิธีที่จะพัฒนาและจัดการด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  โดยต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาทุพโภชนาการ  ด้วยการมีความเพียงพอและความมั่นคงด้านอาหารในกลุ่มประชากรของตนเองและของโลก  ทั้งที่อยู่ในเขตชนบทซึ่งเป็นผู้ผลิต่วนใหญ่และที่อยู่ในเขตเมือง


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle