.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 396 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-910-7
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเรื่อง ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส  มีเนื้อหาตั้งแต่ประวัติของไวรัสจนถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การค้นพบไวรัสของแมลง การศึกษาวิจัยและการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านความรู้พื้นฐาน (basic knowledge) ได้เรียบเรียงข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส กลไกการทำให้เกิดโรคในแมลง  ยีนและการทำงานของยีนที่ควบคุมการเจริญเพิ่มปริมาณ และการดำรงอยู่ของไวรัสในแมลงและในสภาพแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไวรัสกับสภาพแวดล้อม  ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ (application) ได้กล่าวถึงการผลิตไวรัสโดยใช้แมลงอาศัยทั้งตัว และโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง  การผสมสูตรไวรัสเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง การใช้ไวรัสในการควบคมุกำจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งยีน เพื่อสร้างไวรัสดัดแปรพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการใช้ไวรัสดัดแปรพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ โดยผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของนิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัสของแมลง เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไป นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจไวรัสชนิดนี้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle