.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การบัญชีการเงิน (อ.พันธิภา)
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน (อ.พันธิภา)
ผู้แต่ง อ.พันธิภา ศรีนามเมือง
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 226 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-721-7
เนื้อหาโดยย่อ

          การบัญชีการเงินเล่มนี้  นำเสนอวิธีการบัญชี  การวัดมูลค่า  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  เกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์  ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้น  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ  สินค้าคงเหลือ  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ค่าเสื่อมราคาและเงินลงทุนระยะยาว  การบัญชีหนี้สิน  ทั้งหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว  การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  และการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle