.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 104 guests online
เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-893-3
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์  มุ่งเป็นการนำเสนอกระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมศาสตร์  โดยใช้กระบวนการที่มีระบบระเบียบแน่นอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย  การกำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัย  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดสมมติฐาน  การกำหนดและนิยามตัวแปร  การออกแบบการวิจัย  การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวัดและสร้างมาตรวัดตัวแปร  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  และเสนอรายงานการวิจัย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle