.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การตลาดระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 510 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-868-2
เนื้อหาโดยย่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากาการค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ  มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจของไทยบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดระหว่างประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจจากประเทศอื่นๆ เช่น ธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ การเลือกและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การหาตลาด  การสรรหาระดับโลก  การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ  วิธีการเข้าตลาด  ตลอดจนการดำเนินการทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle