.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การสอนคหกรรมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 198 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-421-8
เนื้อหาโดยย่อ

"การสอนคหกรรมศาสตร์" ครอบคลุมเนื้อหาสองประเด็นใหญ่  คือ  ยุทธวิธีการสอนและวิธีการสอน  โดยคำนึงถึงการพัฒนาวิชาชีพทางการสอน  โดยเริ่มจากการพัฒนาเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร  ในลักษณะที่เป็นความคิดรวบยอดและนัยทั่วไป  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 3 ด้าน  การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ  การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนการวางแผนการสอน  และการประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ในส่วนของวิธีการสอน  กล่าวถึงวิธีการสอนและตัวอย่างที่จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้  ทั้งด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และทักษะ  อาทิ  การใช้ประสบการณ์จำลอง (ละครพูด การแสดงบทบาท กรณีตัวอย่าง ฯลฯ)  เกม  การสาธิต  การปฏิบัติการแบบต่าง ๆ  การใช้ทรัพยากรชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  และการฝึกผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle