.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ส่งเสริมการเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 255 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 974-553-427-7
เนื้อหาโดยย่อ

          “ส่งเสริมการเกษตร”  เป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการพัฒนาการเกษตร  จุดมุ่งหมาย  ปรัชญา  หลักการ  วิธีการ  และสื่อในการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การดำเนินงาน  การนิเทศงาน  และการประเมินผลงานส่งเสริม  รวมทั้งการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมทั้งระบบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร  เหมาะสำหรับอาจารย์และวิทยากรใช้ประกอบการสอนหรือการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตร  เป็นคู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฟังคำบรรยาย  การอภิปราย  การวิเคราะห์ค้นคว้า  และการจัดทำโครงการ  ซึ่งมีตัวอย่างประกอบช่วยสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานส่งเสริมการเกษตร


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle