.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online
เทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.อวบ สารถ้อย
ภาครวิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 247 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-423-4
เนื้อหาโดยย่อ

         หนังสือนี้เขียนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 17 ท่าน  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนสาขานี้เป็นอย่างดี  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  จะได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
          เนื้อหาของหนังสือมีทั้งหมด 25 บท  อธิบายถึงความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ชี้แจงความสำคัญของส่วนประกอบอาหาร  คุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหารและการเน่าเสียของอาหาร  และอธิบายถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร  หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่  การใช้ความร้อน  การแช่เยือกแข็ง  การทำแห้ง  การใช้พลังงานไมโครเวฟ  การฉายรังสี  และการใช้สารเคมีตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและสัตว์เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของประเทศไทย  เช่น  ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กระป๋อง  ผลิตภัณฑ์นม  ผลิตภัณฑ์เนื้อ  ผลิตภัณฑ์ประมง  ผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ธัญชาติ  เมล็ดถั่วและพืชหัว  นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  ขนมอบ  ลูกกวาด  และช็อกโกแลต  และอาหารหมักดองต่าง ๆ  ในบทหลัง ๆ  จะให้แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร  การจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  และแนะนำแนวคิดในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไว้ด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle