.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 119 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-418-8
เนื้อหาโดยย่อ

“การวิจัยทางสังคมศาสตร์”  เป็นหนังสือที่ให้แนวความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย  แนวคิด  หลักการ  และวิธีการวิจัยสำหรับผู้เริ่มจะทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  ให้ข้อคิดเพื่อเริ่มต้นวางแผนการวิจัยและจัดทำโครงการวิจัย  การเตรียมการเก็บข้อมูล  การดำเนินการวิจัย  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ให้คำแนะนำในการเขียนรายงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาแล้วแต่กรณี  เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนิสิต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะทำการวิจัยด้านสังคมศาสตร์


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle