.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 159 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-388-2
เนื้อหาโดยย่อ

          “การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ”  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน  ทั้งในฐานะวิทยากรและในฐานะผู้ดำเนินการจัดประชุมหรือฝึกอบรม  เนื้อหาประกอบไปด้วย  การวางแผน  การประเมินความต้องการ  การจัดเตรียมงาน  การติดต่อจัดเตรียมวิทยากรสถานที่และการดูงาน  การประชาสัมพันธ์  การจัดเตรียมเอกสารวัสดุและอาหาร  การบริหารและการจัดการระหว่างการประชุมหรือฝึกอบรม  ขั้นตอนพิธีเปิดปิดการประชุม  การแนะนำและขอบคุณวิทยากร  การประเมินผลตลอดจนตัวอย่างของคำกล่าวและเอกสาร  จุดเด่น  จุดอ่อน  ข้อบกพร่อง  และข้อควรพิจารณาต่าง ๆ
          หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแหล่งวิทยาการหรือตำราในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมทางวิชาการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และหรือการสัมมนาของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทเอกชน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle