.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 504 หน้า
ราคา 360 บาท
ISBN 974-553-271-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้นับเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการพิมพ์ครั้งแรก  โดยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนสาขานี้มานานกว่าสิบปีขึ้นไป  หลายท่านทำการสอนนานกว่ายี่สิบห้าปีอีกด้วย  ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าเนื้อหาของเรื่องนั้นเขียนขึ้นจากความรู้และความชำนาญอย่างแท้จริงของคณาจารย์เกือบยี่สิบท่าน  ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อการอ่านเพื่อความรู้ในสาขานี้ของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง  ตั้งแต่  นิสิต  นักศึกษาที่เรียนสาขานี้  และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร  และบุคคลที่สนใจในการเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เพื่อให้มีแนวทางในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย  ให้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคในแต่ละวัย
เนื้อหาของหนังสือมีทั้งหมด 25 บท  อธิบายถึงความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ชี้แจงความสำคัญของส่วนประกอบอาหาร  คุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหารและการเน่าเสียของอาหาร  และอธิบายถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร  หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่  การใช้ความร้อน  การแช่เยือกแข็ง  การทำแห้ง  การใช้พลังงานไมโครเวฟ  การฉายรังสี  และการใช้สารเคมีตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและสัตว์เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของประเทศไทย  เช่น  ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กระป๋อง  ผลิตภัณฑ์นม  ผลิตภัณฑ์เนื้อ  ผลิตภัณฑ์ประมง  ผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ธัญชาติ  เมล็ดถั่วและพืชหัว  นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  ขนมอบ  ลูกกวาด  และช็อกโกแลต  และอาหารหมักดองต่าง ๆ  ในบทหลัง ๆ  จะให้แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร  การจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  และแนะนำแนวคิดในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไว้ด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle