.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 21 x 29.50 ซม.
จำนวน 290 หน้า
ราคา 325 บาท
ISBN 974-553-326-2
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือนี้กล่าวถึง  ความรู้พื้นฐานของข้าวสาลี  ด้วยการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสามส่วนใหญ่
          ส่วนที่หนึ่ง : ข้าวสาลี  ให้ความรู้และความเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของข้าวสาลี  และผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสาลี  และแป้งสาลีต่อผู้บริโภคชาวไทย  แสดงลักษณะโครงสร้างของข้าวสาลี  องค์ประกอบทางเคมี  ชนิดและลักษณะ  ตลอดจนคุณภาพของข้าวสาลี  เพื่อเป็นประโยชน์ในการซื้อขายข้าวสาลีให้เหมาะสมต่อลักษณะและผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ
          ส่วนที่สอง : การแปรรูปข้าวสาลี  อธิบายถึงหลักการโม่ข้าวสาลี  โดยเริ่มจากการตกลงซื้อ - ขาย  ไปจนถึงขั้นตอนการแปรรูปข้าวสาลีให้เป็นแป้งสาลี  ต่อจากนั้นก็กล่าวถึง  คุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของแป้งสาลี  คุณภาพของแป้งสาลีในด้านการตรวจสอบ  การเก็บรักษาและคุณค่าทางโภชนาการของแป้งสาลี
          ส่วนที่สาม : การใช้ประโยชน์จากแป้งและข้าวสาลี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำแป้งและข้าวสาลีไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลัก  อาหารว่าง  และอาหารหวาน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์อาหารเส้น  ผลิตภัณฑ์ขนมอบและอื่น ๆ  และผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีรูปแบบต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle