.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 290 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-060-3
เนื้อหาโดยย่อ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง  เป็นหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA บรรจุไว้ด้วยการสร้างความเข้าใจ EIA ความลุ่มลึกของกระบวนการศึกษาทุก ๆ ขั้นตอน เห็นจริงในปรัชญา EIA อย่างถ่องแท้ และกระบวนการศึกษา EIA ในทางปฏิบัติให้สามารถประยุกต์ใช้ได้  โดยเนื้อหาสาระในบทที่หนึ่ง เป็นการให้ความรู้พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่บทที่สองที่ว่าด้วยผลกระทบที่ต้องให้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานทางการศึกษาผลกระทบ รวมถึงพลังขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบและการฟื้นคืนสภาพภายหลังการเกิดผลกระทบ  บทที่สาม เป็นเรื่องที่สร้างความเข้าใจโครงการและลักษณะโครงการ ที่เป็นตัวสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปถึงตัวดัชนีชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การทำความเข้าใจหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบทที่สี่ ตั้งแต่ตัวสร้างผลกระทบและตัวสร้างพลังขับเคลื่อนการเกิดผลกระทบทั้งทางสังคมและสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วย  อนึ่งการกลั่นกรองโครงการ-พื้นที่โครงการก็เป็นเนื้อหาสาระที่ต้องรู้อย่างลุ่มลึกสำหรับผู้จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นแนวทางศึกษารายละเอียดของการจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบทที่หกอย่างละเอียดและจำเป็นสำหรับผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับอาชีพ  บทที่เจ็ด ได้บรรจุเนื้อหาสาระที่ต่อยอดของ EIA อันได้แก่ การศึกษาหลักการและวิธีการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) สังคม (SIA) วัฏจักรชีวิต (LCA) ชีวภาพ (BIA) ยุทธศาสตร์ (SEA) และความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม (ERA) เข้ามาด้วยอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการศึกษาผลกระทบทุก ๆ โครงการทั่วโลกอีกด้วย  เพื่อรองรับสภาวะข้อกำหนดในการศึกษาที่เกิดขึ้นปัจจุบันและอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle