.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ
ผู้แต่ง รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 156 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-374-5
เนื้อหาโดยย่อ

ผู้ประกอบอาชีพเลขานุการจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เป็นอย่างดีอีกทั้งจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านั้นอยู่เสมอ  หนังสือ  “การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ”  จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสาขาเลขานุการหรือผู้ประกอบอาชีพเลขานุการศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการพูดในงานเลขานุการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สัมฤทธิผล  อันจะส่งผลให้การดำเนินงานทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การมีประสิทธิภาพ  นั่นคือเป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญ  คือ  ความรู้เรื่องการสื่อสารสำหรับเลขานุการ  และเนื้อหาพัฒนาทักษะ 2 ภาค  ได้แก่  ภาคหนึ่ง  การพัฒนาทักษะการเขียน  ได้แก่  การเขียนบันทึก  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนจดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุม  การเขียนโครงการ  การเขียนแผนงาน  และการเขียนบทสุนทรพจน์  ภาคที่สอง  การพัฒนาทักษะการพูด  ได้แก่  การพูดติดต่อประสานงาน  การพูดเสนอผลงานต่อที่ประชุม  การพูดเป็นพิธีกร  และการพูดเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  อีกทั้งแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท  เพื่อศึกษาทบทวนบทเรียน  ฝึกเขียน  และฝึกพูดเพื่อพัฒนาทักษะ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle